Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Eemlandshop is onderdeel van Eemland Technische Groothandel en is ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 32076885.
B. Klant: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van eemlandshop.
C. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen eemlandshop en een Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Eemlandshop, alsmede op de tussen Eemlandshop en de Klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Voorwaarden van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Eemlandshop overeenstemming is bereikt.

1.5
Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd verklaart wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eemlandshop en Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft Eemlandshop het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand tussen Eemlandshop en de Klant indien deze een aanbieding van Eemlandshop on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3
In de regel zal Eemlandshop levering doen plaats vinden binnen 7 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4
Alhoewel Eemlandshop de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Eemlandshop en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen / tarieven en betaling

3.1
De door Eemlandshop in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3
Eemlandshop behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Eemlandshop van de prijsverhoging.

3.4
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Eemlandshop, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Eemlandshop zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Eemlandshop niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Klant zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Eemlandshop aan de Klant middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

3.5
In geval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen gecrediteerd op een door de Klant aangegeven bankrekeningnummer.

Levering / Leveringstermijnen / Transport

4.1
Er geldt er wettelijke fatale levertermijn van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. De door Eemlandshop (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van een levertijd zal Eemlandshop de klant tijdig informeren, waarbij er een nieuwe levertijd kan worden overeengekomen, dan wel de overeenkomst kan worden ontbonden; hetgeen nimmer kan leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Eemlandshop, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Eemlandshop.

4.2
Eemlandshop behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3
Indien de Klant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Eemlandshop niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Eemlandshop gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Klant daartoe door Eemlandshop in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Eemlandshop om van de Klant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Klant veroorzaakte verhindering in de nakoming door Eemlandshop voortduurt, door de Klant van Eemlandshop geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Eemlandshop gerechtigd is van de Klant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Klant.

4.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Eemlandshop, zonder dat Eemlandshop hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Eemlandshop niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Eemlandshop door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2 vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Eemlandshop;
5.1.3 transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Eemlandshop toe of van Eemlandshop naar de Klant wordt gehinderd of belemmerd.

5.2
Eemlandshop heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Eemlandshop opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4
Indien Eemlandshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Eemlandshop gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Eemlandshop uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico

7.1
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over, op het moment van aflevering op het door de Klant opgegeven adres.

Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending

8.1
Klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Eemlandshop geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Eemlandshop schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Eemlandshop geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Klant.

8.2
Indien Klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eemlandshop de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3
Indien Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Klant het recht het product binnen 7 (zeven) dagen dagen na aflevering aan Eemlandshop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat eventuele kosten voor het retour zenden voor rekening van Klant komen.

8.4
Eemlandshop aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Eemlandshop op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Eemlandshop deze zaken aan de Klant afleverde.

Garantie

9.1
Eemlandshop verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle artikelen een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2
Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens Eemlandshop zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.

9.3
Naast de fabrieksgarantie blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door Eemlandshop, de leverancier, de importeur en/of de fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de Klant jegens Eemlandshop, de leverancier, importeur of fabrikant kan doen gelden op grond van de wettelijke bepalingen en/of de overeenkomst.

Persoonsgegevens

10.1
Door Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Klant.

10.2
De gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van Eemlandshop en zullen alleen worden gebruikt om Klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Eemlandshop, tenzij Klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3
Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Eemlandshop over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van Eemlandshop. Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen

11.1
Indien Klant aan Eemlandshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Eemlandshop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant Eemlandshop een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2
Indien door Eemlandshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eemlandshop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Eemlandshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eemlandshop is het Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen tussen Eemlandshop en Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Amersfoort.

————————————–
Publicatiedatum: 04-01-2013